Katastrálny portál je každodenným spoločníkom a priateľom každého realitného makléra. Čo ale robiť, ak na liste vlastníctva spozorujem plombu?

Plomba naznačuje, že s našou nehnuteľnosťou sa niečo deje, resp., prebieha určité konanie na katastri.

Poznáme viacero druhov katastrálneho konania. Azda najčastejším v praxi je konanie o povolení VKLADU.

Vkladom právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa alebo zaniká. Najčastejšie ide o vlastnícke právo, vecné bremeno in rem alebo záložné právo, teda také práva, pre ktoré sa vyžaduje zmluvný vzťah. Právny účinok vkladu, a teda moment, kedy vlastnícke právo nadobudnem, nastáva až právoplatnosťou rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru o jeho povolení.

Vkladové konanie sa začína vždy na návrh, kataster ho nemôže začať z vlastnej vôle. Prílohou návrhu je písomne vyhotovená zmluva v počte dvoch kusov s úradne overeným podpisom prevodcu, resp. vlastníka a potvrdenie o zaplatení správneho poriadku. Kataster následne preskúma návrh na vklad s prílohami, a teda, či je zmluva platná po obsahovej – právnej a formálnej stránke.

Návrh na vklad je možné podať elektronicky ale aj písomne. Pri elektronickom podaní, ak je súčasne zmluva autorizovaná advokátom sa konanie skracuje, namiesto štandardných 30 dní na dobu 20 dní. Voliteľnou súčasťou návrhu je zamýšľaný návrh na vklad, ktorý sa robí elektronicky a má síce len informatívny účinok, avšak znižuje správny poplatok zo 66, – eur na 51, – eur. Kataster v zákonnej lehote návrh na vklad povolí alebo zamietne. Proti rozhodnutiu o povolení vkladu sa nemožno odvolať,  ak ale kataster návrh na vklad zamietne je opravný prostriedok – odvolanie prípustnou možnosťou. Okrem zamietnutia a povolenia a vkladu sa v praxi potýkame s prerušením konania, kedy je nutné dodatkom upraviť určité skutočnosti v zmluve a to v lehote určenej katastrom.

ZÁZNAMOVÉ KONANIE je konaním s evidenčným charakterom, teda eviduje právo, ktoré vzniklo, zmenilo sa alebo zaniklo. Konanie je možné začať na návrh ale aj bez návrhu. Ak je konanie začaté na návrh, vyžaduje sa jeho písomné vyhotovenie a prikladá sa k nemu listina, preukazujúca právo k nehnuteľnosti. Kataster nevydáva rozhodnutie a neplatí sa ani súdny poplatok. Lehota na rozhodnutie ja 60 dní. Pozor! lehota na výmaz záložného práva banky je ale kratšia – a to len 5 dní. Príkladmi použitia tohto konania v praxi je napr. zápis dohody o vysporiadní BSM, zápis práv, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona alebo rozhodnutím štátneho orgánu, verejnou dražbou, vydržaním, a pod.

X je konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte, v ktorom kataster opravuje chyby, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných orgánov. Opätovne sa toto konanie nemôže týkať vzniku, zmeny, či zániku práv. Konanie začne buď na návrh toho, kto je dotknutý alebo aj bez návrhu, kedy kataster začne konať ex offo. Protokolom o oprave chýb je toto konanie ukončené. Kataster takto môže opraviť napr. chybne zobrazené hranice pozemkov v katastrálnej mape, ak nie sú v súlade s hranicami vyznačenými v teréne, opraviť údaj o viacnásobnom vlastníctve, ak s tým súhlasia všetky osoby zapísané v katastri ako vlastníci a iné osoby, ktorým svedčí vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnosti a nie sú zapísaní v katastri ako vlastníci, opraviť výmeru parcely registra „C alebo ,,E“zapísanú na liste vlastníctva, atď.

Veríme, že sme Vám aspoň trocha priblížili rôznorodé konania na katastri. V našej realitnej kancelárii Vám so všetkým hravo veľmi radi pomôžeme.