S poznámkou vyznačenom na liste vlastníctva sa stretávame pomerne často. V zásade nám vyznačuje určitú skutočnosť, ktorá sa vzťahuje k nehnuteľnosti alebo k osobe a nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti. Úlohou poznámky je informovať vlastníka nehnuteľnosti ako aj všetky ďalšie dotknuté osoby, prípadne súdy, notárov, exekútorov, realitný trh a ostatné osoby o skutočnostiach, ktoré sa týkajú buď priamo vlastníka alebo nehnuteľnosti.

Poznámka môže byť obmedzujúca alebo informatívna.

Prvá spomínaná, teda obmedzujúca nám ako napovedá jej pomenovanie spôsobuje určité obmedzenie a to také, že s nehnuteľnosťou nemôžeme priamo nakladať, a teda previesť vlastnícke právo k nej. Príkladom je napr. vyznačenie poznámky o začatí konania na výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, nariadení predbežného opatrenia spočívajúceho v zákaze nakladania s nehnuteľnosťou, vyhlásenie konkurzu na vlastníka nehnuteľnosti, začatie exekúcie predajom nehnuteľnosti, začatie daňového exekučného konania atď.

Informatívna poznámka nás informuje a nemá žiaden vplyv na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva a ani na iné katastrálne konania Najčastejšie pôjde o oznámenie o začatí výkonu záložného práva, oznámenie o začatí dobrovoľnej dražby alebo začatie vyvlastňovacieho konania, a pod.

Oba druhy poznámok Okresný úrad, katastrálny odbor zapíše na list vlastníctva na základe oznámenia iného orgánu, napr. súdu alebo exekútora. Jej zrušenie a výmaz z listu vlastníctva, nastane v momente, kedy dôvody, pre ktoré bola zapísaná pominuli a to na návrh, toho kto ju podal alebo aj bez návrhu.

Pri každom zápise poznámky ale je nutné spozornieť a byť obozretný, najbezpečnejším a najistejším riešením je zverenie sa do rúk odborníkov.